‍In Memoriam: Trees Andree

mei 2019


‍Geboren en getogen in een katholiek bakkers-gezin, bleek de pabo in het midden van de vorige eeuw de aangewezen weg voor Trees om door te leren. De jaren voor de klas blijken later bepalend te zijn voor het perspectief dat ze in haar latere werk ontwikkelde over geloofsopvoeding: theoretisch verantwoord en praktijk georiënteerd. 


‍Tijdens de jaren voor de klas rondde Trees haar studie Pedagogiek af. Als pedagoog was zij werkzaam bij de faculteit Pedagogiek van de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde in die periode. De titel van haar proefschrift (1983) luidde: ‘Gelovig word je niet vanzelf. Een onderzoek naar de godsdienstige opvoeding van r.k. jongeren tussen 12 en 20 jaar.’ Op grond van haar expertise op het gebied van de pedagogiek, toegepast op het gebied van geloofsopvoeding, werd zij door de faculteit Theologie uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de (verdere) ontwikkeling van het vakgebied van de godsdienstpedagogiek. 


‍In 1991 heeft Trees het ambt van hoogleraar aanvaard met een indrukwekkende rede getiteld ‘Geschapen naar Gods Beeld, Pleidooi voor opvoeding tot eigenwaarde en zelfrespect, omwille van de dialoog’. Met een profetische blik stelde zij in haar oratie de vraag: “Hoe kunnen wij ertoe bijdragen dat een generatie die opgroeit in een multireligieuze samenleving als de onze, anders-zijn niet ervaart als een bedreiging van de eigenwaarde, maar als een verrijking en een uitnodiging om van elkaar te leren en zo samen beter in staat te zijn tot werkelijk menswaardig samen leven in vrede.” Zij beantwoordde deze vraag op de haar kenmerkende manier: zij deelde haar theoretische inzichten met pioniers van de eerste interreligieuze basisschool in Nederland, de Juliana van Stolbergschool in Ede. De vraag stellen én hem beantwoorden – dat was haar levensmotto; een motto waarmee zij ons ook nu, na haar overlijden, te denken geeft én tot handelen inspireert.


‍Om haar praktisch-theoretische benadering, haar persoonlijke betrokkenheid en grote inzet is Trees in de periode dat zij werkzaam was bij de Universiteit Utrecht jarenlang een gewaardeerd lid geweest van de redactie van Speling, Tijdschrift voor bezinning. 


‍‘Gelovig word je niet vanzelf’ was de titel van haar proefschrift. Een goed (godsdienst-) pedagoog word je ook niet vanzelf. Wij herinneren ons Trees als een krachtige en betrokken vrouw die een stimulerende omgeving van leren en onderwijzen wist te creëren.  Een omgeving waarin onderzoek en praktijk, weten en geloven, hand in hand gaan; een omgeving waarin een hele generatie studenten, docenten en onderzoekers op het snijvlak van pedagogiek en theologie kon floreren.